Štatút

Štatút

Patrik Boďo

Hlavný organizátor
Tel.: 0911 173 354
E-mail: patrik.bodo.sl@gmail.com

Jakub Kmeč

Hlavný usporiadateľ
Tel.: 0918 812 313
E-mail: jakub318km@gmail.com

Patrik Maliňak

Usporiadateľ
Tel.: 0902 162 190
E-mail: dr.patres27@gmail.com

Adriána Točeková

Dobrovoľníčka
Tel.: 0903 037 797
E-mail: adkatocekova@gmail.com

Vincent Kandráč

Hlavný rozhodca
Tel.: 0911 496 822
E-mail: vincovnik@gmail.com

Gabriel Vislocký

Rozhodca
Tel.: 0902 295 396
E-mail: –

Ján Servický

Rozhodca
Tel.: 0905 832 246
E-mail: jan.servicky@gmail.com

Radoslav Beňo

Rozhodca
Tel.: 0907 276 748
E-mail: radoslav.beno11@gmail.com

Simona Zálešová

Fotografka
Tel.: 0944 645 443
E-mail: simonazalesova1@gmail.com

František Solár

Komentátor
Tel.: 0908 980 746
E-mail: frantisek21@gmail.com

Hracia plocha

Značka pokutového kopu je umiestnená 6 m od stredu bránkovej čiary medzi dvoma žrďami a je od nich rovnako vzdialená. Značka 10 m voľného kopu je na palubovke tiež viditeľne označená.

Rozhodnutia:

V prípade, že bránkové čiary merajú medzi 15 m a 16 m, polomer štvrť kruhu bránkového územia meria iba 4 m. V tomto prípade značka pokutového kopu nie je umiestnená na čiare pokutového územia ale 6 m od stredu bránkovej čiary medzi dvoma žrďami a je od nich rovnako vzdialená.

Vo vzdialenosti 5 m od každej značky kopu z rohu môže byť vyznačená pomocná čiara hrúbky 8 cm, ktorá je kolmá na postrannú čiaru a smeruje von z hracej plochy. Tato čiara slúži pre určenie odstupu pri zahrávaní kopu z rohu.

Striedačky sú umiestnené za postrannou čiarou priamo vedľa voľného priestoru určeného pre stolík rozhodcu pre čas.

Hráči

Zápas sa hrá s dvomi družstvami. Každé má 5 hráčov, z ktorých jeden je brankár.

Postup pri striedaní:

Počet striedaní v zápase nie je obmedzený. Hráč, ktorý bol vystriedaný, sa môže vrátiť na ihrisko ako striedajúci hráč za iného hráča. Strieda sa letmým spôsobom. Brankár si môže meniť miesta s ktorýmkoľvek iným hráčom.

Priestupky a sankcie:

V prípade, že pri striedaní hráč zo striedačky vstúpi na hraciu plochu skôr, ako hráč, ktorého strieda úplné hraciu plochu opusti:

Hra sa preruší. Hráč, ktorý je striedaný, dostane pokyn opustiť hraciu plochu. Striedajúci hráč je napomenutý žltou kartou a má nariadené opustiť hraciu plochu za účelom ukončenia striedania. Hra je rozohraná nepriamym voľným kopom, ktorý zahráva družstvo súpera. Zahráva sa z miesta, na ktorom sa lopta nachádzala pri prerušení hry.

Ak pri striedaný hráč opúšťajúci hraciu plochu, alebo striedajúci hráč vstúpi na hraciu plochu mimo zóny, ktorú ma ich družstvo vymedzenú na striedanie:

Hra sa preruší. Hráč, ktorý sa dopustil priestupku, je napomenutý žltou kartou a ma nariadené opustiť hraciu plochu za účelom ukončenia striedania. Hra je rozohraná nepriamym voľným kopom, ktorý zahráva tím súpera z miesta, na ktorom sa lopta nachádzala pri prerušení hry.

Iné:

Na začiatku každého zápasu musí mať každý tím 5 hráčov! V prípade, že pri vylúčení hráčov zostanú tímu na hracej ploche menej ako traja hráči (vrátané brankára), zápas musí byť ukončený.

Rozhodca

Rozhodnutia rozhodcu, týkajúce sa skutočnosti spojených s hrou, sú konečné.

Začiatok hry

Úvodné ustanovenia:

Pred začiatkom stretnutia sa mincou žrebuje o stranu hracej plochy. Družstvo, ktoré žreb vyhrá, má možnosť voľby. Súper získava možnosť výkopu. Mužstvo, ktoré pri žrebovaní vyhrá, zahráva vykop na začiatku druhého polčasu. V druhom polčase si družstvá vymenia strany a útočia na opačnú bránu.

Výkop:

Výkop znamená začiatok hry alebo opätovné rozohratie hry po prerušení v týchto prípadoch:

Na začiatku zápasu, po dosiahnutí gólu, na začiatku druhého polčasu, v prípade potreby na začiatku každého nastaveného času.

Gól je možne dosiahnuť aj priamo z výkopu:

Pri výkope sú všetci hráči na svojej vlastnej polovici hracej plochy. Súperi družstva, ktoré výkop zahráva, sú až do rozohrávky najmenej v trojmetrovej vzdialenosti od lopty. Hráč, ktorý výkop zahráva, sa nesmie opakovane dotknúť lopty, najprv sa jej musí dotknúť iný hráč. V prípade, že hráč, ktorý zahráva výkop, sa opakovane dotkne lopty bez toho, že by sa jej dotkol iný hráč, nariaďuje sa nepriamy voľný kop, ktorý zahráva hráč súperovho družstva z miesta priestupku. V prípade iných nedostatkov súvisiacich s postupom pri zahrávaní výkopu sa výkop zopakuje.

Voľný kop nariadený v neprospech brániaceho sa družstva v jeho vlastnom pokutovom území môže byť zahratý na ktoromkoľvek mieste pokutového územia.

Nepriamy voľný kop nariadený v prospech útočiaceho družstva v pokutovom území súpera sa musí zahrávať z čiary ohraničujúcej pokutové územie z bodu, ktorý je najbližšie k miestu, kde k priestupku došlo. Pri rozhodcovskej lopte zahrávanej v pokutovom území sa lopta vhadzuje na čiare ohraničujúcej pokutové územie v bode, ktorý je najbližšie k miestu, kde sa lopta nachádzala v čase prerušenia hry.

Lopta v hre a mimo hry

Lopta je mimo hry keď:

Celým objemom prejde za bránkovú alebo postrannú čiaru po zemi alebo vo vzduchu, keď rozhodca preruší hru, alebo sa lopta dotkne stropu.

Lopta je v hre vo všetkých ostatných prípadoch vrátane:

Prípadov, keď sa odrazí od brvna bránky alebo od jej žrde smerom do hracej plochy, alebo prípadov, keď sa odrazí od jedného z rozhodcov, ktorý sa nachádza na hracej ploche.

Keď sa zápas hrá v športovej hale a lopta sa dotkne stropu, hra je prerušená a zahráva sa kopom z autu nariadeným v prospech súpera družstva, ktorého hráč sa ako posledný dotkol lopty. Zahráva sa z bodu na postrannej čiare, ktorý je najbližšie k miestu, nad ktorým sa lopta dotkla stropu.

Dosiahnutie gólu

Gól je platný, keď prejde lopta celým objemom za bránkovú čiaru medzi bránkovými žrďami a pod brvnom, pričom ju žiadny hráč alebo brankár útočiaceho mužstva úmyselne nezadržal pažou alebo rukou, pripadne hodil, niesol či udrel.

Fauly a nešportové správanie

Fauly a nešportové správanie sa trestajú nasledovne:

Priamy voľný kop sa nariadi ak hráč:

Kopne alebo sa pokúsi kopnúť súpera, nastaví súperovi nohu, alebo nohou spôsobí (alebo sa pokúsi spôsobiť) pád súpera, alebo sa zohne pred súperom, prípadne za ním. Keď skočí na súpera, vráža do súpera nebezpečným spôsobom, dokonca aj ramenom, udrie alebo sa pokúsi udrieť protihráča, strčí do súpera.

Priamy voľný kop je nariadený proti tímu súpera, ak sa hráč dopustí jedného z nasledujúcich piatich priestupkov:

Drží súpera, napľuje na súpera, ide do sklzu v snahe zmocniť sa lopty alebo ju tečovať, keď s ňou hrá súper (netýka sa brankára v jeho bránkovom území, ak pritom nehrá neopatrne, nedbalo a neprimeranou silou). Keď sa dotkne protihráča skôr ako lopty pri pokuse odobrať mu loptu, úmyselné zahrá loptu rukou, okrem brankára v jeho pokutovom území.

Priamy voľný kop sa zahráva z miesta, na ktorom sa priestupok hráča proti pravidlám hry odohral. V prípade, že bol priamy voľný kop nariadený v prospech brániaceho sa družstva v jeho vlastnom pokutovom území, priamy voľný kop sa zahráva z ktoréhokoľvek miesta v pokutovom území. Vyššie uvedené priestupky sa počítajú ako akumulované fauly.

Pokutový kop nariadi rozhodca v prípade:

Že sa hráč dopustí niektorého z vyššie uvedených priestupkov vo vlastnom pokutovom území, bez ohľadu na pozíciu lopty, za predpokladu, že lopta je v momente priestupku v hre.

Nepriamy voľný kop je nariadený rozhodcom v prípade, že sa brankár dopustí niektorého z nasledujúcich priestupkov:

Zahrá brankár (na vlastnej polovici) s loptou po tom, ako ju po vlastnej rozohrávke opäť dostane od jeho spoluhráča bez toho, aby prešla cez polovicu ihriska, alebo bez toho aby sa jej predtým dotkol súper, brankár sa dotkne lopty rukou alebo ju rukou kontroluje po tom, ako mu ju úmyselne zahral spoluhráč (vo vlastnom BÚ), brankár sa dotkne lopty rukou alebo ju rukou kontroluje bezprostredne po tom, ako bola zahraná do hry po prerušení kopom z autu jeho spoluhráčom, brankár hrá s loptou alebo ju kontroluje rukou alebo nohou na vlastnej polovici dlhšie ako 4 sekundy.

Nepriamy voľný kop je nariadený v prospech družstva súpera a zahráva sa z miesta, na ktorom došlo k priestupku, ak podľa uváženia rozhodcu hráč:

Hrá nebezpečným spôsobom, úmyselne bráni v pohybe súpera, bez úmyslu s loptou hrať, bráni brankárovi v rozohrávke, dopustí sa akéhokoľvek iného priestupku, ktorý nie je uvedený v pravidlách, ktorý spôsobí prerušenie hry za účelom napomenutia alebo vylúčenia hráča. Nepriamy voľný kop sa zahráva z miesta, na ktorom došlo k priestupku.

Hráč alebo náhradník je napomenutý žltou kartou, ak sa dopusti niektorého z nasledujúcich priestupkov:

Správa sa nešportovo, slovne alebo náznakom prejavuje nesúhlas alebo napadnutie, sústavne porušuje pravidlá futsalu, zdržuje pri rozohrávke, nerešpektuje požadovanú vzdialenosť pri zahrávaní rohového kopu, voľného kopu, kopu z autu alebo hodu od brány, vstúpi alebo opakovane vstúpi na hraciu plochu bez súhlasu rozhodcu, alebo porušuje pravidlá pri striedaní, úmyselne opustí hraciu plochu bez súhlasu rozhodcu.

Hráč alebo náhradník je vylúčený z hry a dostane červenú kartu, ak sa dopustí niektorého z nasledujúcich priestupkov:

Hrá mimoriadne nebezpečne, správa sa hrubo, nešportovo a násilné, pľuje na súpera alebo inú osobu, zabraní súperovi dosiahnuť gól tým, že sa úmyselné zahrá loptu rukou (okrem brankára v jeho pokutovom území), zabraní súperovi vo vyloženej gólovej príležitosti tým, že sa dopusti priestupku, za ktorý by bol nariadený voľný kop alebo pokutový kop, používa urážlivé, hanlivé a vulgárne výrazy, alebo gestá, dostane druhú žltú kartu.

Rozhodnutia:

Hráč, ktorý bol vylúčený z hry nesmie v tomto stretnutí opätovné vstúpiť do hry, nesmie sedieť na lavičke náhradníkov a musí sa vzdialiť z hracej plochy. Po dvoch minútach od vylúčenia spoluhráča môže do hry vstúpiť náhradník za predpokladu, že družstvo súpera nedosiahne gól skôr, ako uplynul dvojminútový trest a za predpokladu, že dostal povolenie od časomerača.

V tomto prípade platí nasledovné:

Ak hrá na hracej ploche päť hráčov proti štyrom a družstvo s vyšším počtom hráčov dosiahne gól, družstvo so štyrmi hráčmi môže byť doplnene piatym hráčom. Ak hrajú obidve družstva so štyrmi hráčmi a padne gól, obidve družstva hrajú ďalej s rovnakým počtom hráčov. Ak hra päť hráčov proti trom, alebo štyria hráči proti trom a družstvo s vyšším počtom hráčov dosiahne gól, družstvo s troma hráčmi sa doplní len o jedného hráča. Ak obidve družstvá hrajú s troma hráčmi a padne gól, obidve družstva hrajú ďalej s rovnakým počtom hráčov. Ak dosiahne gól družstvo s nižším počtom hráčov, počet hráčov na hracej ploche sa nemení.

V súlade s pravidlami, hráč môže prihrať loptu svojmu brankárovi hlavou, hruďou, kolenom a pod. za predpokladu, že lopta prešla cez stredovú čiaru, alebo za predpokladu že sa jej dotkol súper. Avšak ak, podľa usúdenia rozhodcu, hráč použije úmyselný trik v čase, keď je lopta v hre za účelom obísť pravidlá, hráč sa previní nešportovým správaním, je napomenutý žltou kartou a rozhodca nariadi nepriamy voľný kop v prospech družstva súpera, ktorý sa zahrá z miesta, na ktorom došlo k priestupku. Za týchto okolnosti je irelevantné, či sa brankár následne dotkol lopty rukami alebo nie.

Nedovolené zastavenie útočiaceho hráča, ktoré ohrozí bezpečnosť súpera musí byť potrestané ako závažné porušenie pravidiel hry.

Každé simulovanie na hracej ploche s úmyslom oklamať rozhodcov musí byť potrestané ako nešportové správanie.

Hráč, ktorý si po dosiahnutí gólu vyzlečie dres, musí byť napomenutý za nešportové správanie.

Voľné kopy

Priamy voľný kop:

Ak z priameho voľného kopu smeruje lopta rovno do bránky súpera, gól je platný.

Nepriamy voľný kop:

Z nepriameho voľného kopu môže byť dosiahnutý gól v prípade, že sa pred dosiahnutím gólu lopty dotkne iný hráč ako hráč, ktorý nepriamy voľný kop zahrával.

Všetci hrací súpera musia byť pri zahrávaní voľného kopu minimálne 5 metrov od lopty. Ak voľný kop zahráva brániace sa družstvo v jeho pokutovom území, všetci hráči súpera musia byť von z tohto pokutového územia. Lopta je v hre hneď po tom, ako opustí pokutové územie.

Sankcie:

Ak je pri zahrávaní voľného kopu hráč súpera k lopte bližšie ako je povolená vzdialenosť 5 metrov, voľný kop sa opakuje.

Ak sa opakovane dotkne lopty hráč bezprostredne po tom, ako zahral voľný kop pred tým, ako sa lopty dotkol iný hráč, je nariadený nepriamy voľný kop v prospech súpera, ktorý sa zahrá z miesta, na ktorom k priestupku došlo.

Ak družstvo zahrávajúce voľný kop zbytočne zdržuje a doba zahrania presiahne 4 sekundy, rozhodca nariadi nepriamy voľný kop v prospech súpera, ktorý sa zahrá z miesta, na ktorom k priestupku došlo.

Signály:

Priamy voľný kop:

Jeden z rozhodcov má rameno v horizontálnej polohe a ukazuje na smer, ktorým sa bude priamy voľný okop zahrávať. Druhou rukou ukazuje smerom k zemi vystretým ukazovákom, čim dá tretiemu rozhodcovi, alebo inej zodpovednej osobe pri stole s časomierou znamenie, že sa tento priestupok počíta za akumulovaný faul.

Nepriamy voľný kop:

Jeden z rozhodcov ukáže nepriamy voľný kop zdvihnutím ruky nad hlavu. Ruku drží nad hlavou až dokým kop nie je zahraný a lopta sa nedotkne iného hráča, alebo kým neopustí hraciu plochu.

Akumulované fauly

Sú všetky priestupky, ktoré sú potrestané priamym voľným kopom tak, ako je to uvedené vo fauloch a nešportových správaniach. Prvých päť akumulovaných faulov, ktorých sa družstvo dopustí v každom polčase, je zaznamenaných v zápise zo stretnutia.

Rozhodcovia môžu umožniť pokračovať v hre ponechaním výhody v prípade, že sa družstvo ešte nedopustilo piatich akumulovaných faulov a družstvu súpera nebolo zabránené skórovať z vyloženej gólovej príležitosti. Ak rozhodca ponechá výhodu, musí časomeračovi a tretiemu rozhodcovi signalizovať akumulovaný faul hneď po prerušení hry.

V prípade nadstaveného času zostávajú akumulované fauly z druhého polčasu v platnosti. Každý ďalší akumulovaný faul, ktorého sa družstvo dopusti v nadstavenom čase sa pripočíta k ostatným akumulovaným faulom z druhého polčasu.

Pri prvých piatich akumulovaných fauloch zaznamenaných niektorým z družstiev v obidvoch polčasoch a za predpokladu, že hra bola prerušená:

Hráči súperovho družstva môžu vytvoriť múr ako obranu pred voľným kopom. Všetci hráči súpera sú vzdialení najmenej 5 metrov od lopty až dokým lopta nie je opäť v hre. Priamo z voľného kopu môže byť dosiahnutý gól do brány súpera.

Počnúc šiestym akumulovaným faulom zaznamenaným ktorýmkoľvek z družstiev v obidvoch polčasoch:

Hráči súpera nemôžu vytvoriť obranný múr ako obranu pred voľným kopom, hráč zahrávajúci kop musí byť jasne identifikovateľný, brankár musí byť v pokutovom území a najmenej 5 metrov od lopty, všetci ostatní hráči na hracej ploche musia stáť za pomyslenou čiarou prechádzajúcou cez miesto kopu, rovnobežne s bránkovou čiarou a mimo pokutového územia, musia byť tiež 5 metrov od lopty a nesmú prekážať hráčovi, ktorý voľný kop zahráva. Žiadny hráč nesmie prekročiť pomyslenú čiaru, skôr ako je loptou zahrané.

Postup pri zahrávaní voľného kopu pri šiestom faule a všetkých nasledujúcich akumulovaných fauloch:

Hráč zahrávajúci voľný kop musí kopnúť do lopty so zámerom dosiahnuť gól, loptu nesmie prihrať spoluhráčovi.

Po zahraní voľného kopu sa žiadny hráč nesmie dotknúť lopty skôr, ako sa jej dotkne brankár súpera, alebo skôr, ako sa lopta odrazí od brvna alebo žrde bránky, alebo skončí mimo hry.

Ak sa hráč dopustí šiesteho faulu svojho družstva na polovici súpera, alebo na vlastnej polovici v priestore medzi stredovou čiarou a pomyslenou čiarou prechádzajúcou cez druhu značku pokutového kopu vzdialenú 10 metrov od bránkovej čiary, voľný kop sa zahráva z druhej značky pokutového kopu.

Druhá značka pokutového kopu je opísaná v pravidlách hracej plochy. Voľný kop sa zahráva v súlade s ustanoveniami uvedenými v časti „Pozícia pri voľnom kope“.

Ak sa hráč dopustí 6. faulu na vlastnej polovici v priestore medzi 10 m čiarou a bránkovou čiarou mimo pokutového územia, družstvo, ktoré bude zahrávať voľný kop si môže vybrať, či sa bude voľný kop zahrávať z druhej značky pokutového kopu alebo z miesta, na ktorom došlo k priestupku.

V prípade, že zahratie priameho voľného kopu pripadne na koniec polčasu alebo koniec predĺženia, rozhodca musí pridať čas na zahratie tohto kopu.

Sankcie:

Ak hráč brániaceho sa družstva poruší toto pravidlo:

Kop sa zopakuje, ale len v prípade, že nepadol gól, kop sa nezopakuje, ak bol dosiahnutý gól.

Ak spoluhráč hráča, ktorý zahráva kop, poruší toto pravidlo:

Kop sa zopakuje ak bol gól dosiahnutý, ak gól nebol dosiahnutý, rozhodca preruší hru a hra sa rozohrá nepriamym voľným kopom brániaceho sa družstva, ktorý sa zahrá z miesta, na ktorom sa lopta nachádzala v čase, keď k priestupku došlo.

Ak hráč zahrávajúci kop poruší toto pravidlo po tom, ako sa lopta ocitne v hre:

Je nariadený nepriamy voľný kop v prospech súpera, ktorý sa zahrá z miesta, na ktorom k priestupku došlo. Ak hráč brániaceho sa družstva a hráč útočiaceho družstva porušia toto pravidlo voľný kop sa opakuje. Ak lopta po zahratí narazí na predmet, voľný kop sa opakuje. Ak sa lopta odrazí do hry od brankára, brvna alebo žrde a potom narazí na predmet rozhodca preruší hru, vhodí rozhodcovskú loptu na mieste, na ktorom sa lopta dotkla predmetu.

Pokutový kop

Pokutový kop (PK) je nariadený proti družstvu, ktoré sa vo vlastnom pokutovom území dopustí jedného z priestupkov, za ktoré je nariadený priamy voľný kop v čase, keď je lopta v hre.

Gól môže byť dosiahnutý priamo z pokutového kopu. V prípade, že zahratie pokutového kopu pripadne na koniec polčasu alebo koniec predĺženia, rozhodca musí pridať čas na zahratie tohto kopu.

Lopta je umiestnená na značke pokutového kopu. Hráč zahrávajúci pokutový kop je zreteľne identifikovateľný. Brankár brániaceho sa družstva stoji na bránkovej čiare medzi dvoma žrďami tvarou k strelcovi až kým do lopty nebolo kopnuté.

Ostatní hráči okrem strelca pokutového kopu sú na hracej ploche, mimo pokutového územia, za značkou pokutového kopu alebo v jej rovine a najmenej päť metrov od značky pokutového kopu.

Postup:

Hráč zahrávajúci pokutový kop kopne loptu smerom vpred, nesmie sa lopty dotknúť druhykrát, kým sa jej nedotkne iný hráč, lopta je v hre keď sa do nej kopne a pohne sa vpred.

Pri pokutovom kope zahranom v normálnom hracom čase, v predĺžení alebo v nadstavenom čase na konci polčasov za účelom zahratia alebo opätovného zahratia pokutového kopu, gól je uznaný ak predtým, ako prejde bránkovou čiarou popod brvno a pomedzi žrde sa lopta dotkne buď brvna alebo žrde alebo brankára.

Sankcie:

Ak hráč brániaceho sa družstva poruší toto pravidlo:

PK sa zopakuje v prípade, že gól nebol dosiahnutý, PK sa nezopakuje ak bol gól dosiahnutý.

Ak spoluhráč hráča vykonávajúceho pokutový kop poruší toto pravidlo:

PK sa zopakuje ak bol dosiahnutý gól, ak gól nebol dosiahnutý rozhodca preruší hru a hra sa rozohrá nepriamym voľným kopom brániaceho sa družstva, ktorý sa zahrá z miesta, na ktorom sa lopta nachádzala v čase, keď k priestupku došlo.

Ak hráč zahrávajúci kop poruší toto pravidlo po tom, ako sa lopta ocitne v hre:

Je nariadený nepriamy voľný kop v prospech súpera, ktorý sa zahrá z miesta, na ktorom k priestupku došlo.

Ak hráč brániaceho sa družstva a hráč útočiaceho družstva porušia toto pravidlo pokutový kop sa zopakuje. Ak lopta po zahratí vpred narazí na predmet, kop sa zopakuje. Ak sa lopta odrazí do hry od brankára, brvna alebo žrde a potom narazí na predmet, rozhodca preruší hru, rozohrá sa rozhodcovskou loptou na mieste, na ktorom sa lopta dotkla predmetu.

Kop z autu

Kop z autu je spôsob opätovného rozohratia hry. Z kopu z autu nie je možné priamo dosiahnuť gól.

Kop z autu sa nariadi:

Keď celá lopta prejde cez postrannú čiaru, po podlahe alebo vo vzduchu, alebo sa dotkne stropu, z miesta, na ktorom lopta prešla postrannou čiarou, v prospech družstva súpera toho hráča, ktorý sa ako posledný dotkol lopty.

Lopta:

Musí byť v nehybnej polohe na postrannej čiare, je kopnutá spať do hry ktorýmkoľvek smerom.

Hráč zahrávajúci kop z autu:

Má v momente zahrania kopu chodidlo čiastočne na postrannej čiare alebo na podlahe z vonkajšej strany postrannej čiary.

Hráči brániaceho sa družstva:

Musia byť najmenej 5 metrov od miesta, z ktorého sa kop zahráva.

Postup:

Hráč musí rozohrať kop z autu do 4 sekúnd. Hráč, ktorý zahráva kop z autu sa nesmie dotknúť lopty po druhýkrát skôr, ako sa jej dotkne iný hráč. Lopta je v hre hneď po tom, čo do nej hráč kopne alebo sa jej iným spôsobom dotkne.

Sankcie:

Družstvo súpera zahráva nepriamy voľný kop, ak:

Hráč rozohrávajúci kop z autu zahrá loptou druhy krát skôr, ako sa jej dotkne iný hráč. Nepriamy voľný kop sa zahrá z miesta, na ktorom k priestupku došlo.

Kop z autu sa zopakuje hráčom súperovho družstva, ak:

Je kop nesprávne zahraný, je kop zahraný z iného miesta, ako z miesta, na ktorom lopta prešla cez postrannú čiaru. Kop nie je hráčom zahraný do štyroch sekúnd, sa vyskytne iné porušenie pravidiel.

Hod od brány

Hod od bránky je spôsob nadviazania na hru. Z hodu od bránky nie je možné priamo dosiahnuť gól.

Hod od bránky je nariadený, ak:

Sa lopty ako posledný kontakte hráč útočiaceho družstva a lopta celým svojim objemom prejde cez bránkovú čiaru.

Postup:

Brankár brániaceho sa družstva vyhodí loptu z ktoréhokoľvek miesta pokutového územia. Hráči súpera musia zostať mimo pokutového územia, pokiaľ lopta nie je opäť v hre. Brankár nemôže zahrať loptu po druhy krát, pokiaľ sa jej nedotkne hráč súpera, alebo pokiaľ lopta neprejde cez stredovú čiaru. Lopta je v hre hneď ako prejde za hranicu pokutového územia.

Sankcie:

Ak lopta neopustí pokutové územie:

Hod od brány sa zopakuje.

Ak po tom, čo je lopta v hre, sa jej brankár opakovane dotkne skôr, ako sa jej dotkol hráč súperovho tímu, alebo skôr, ako lopta prešla cez stredovú čiaru:

Je nariadený nepriamy voľný kop v prospech súpera, ktorý sa zahrá z miesta, na ktorom k priestupku došlo.

Ak brankár nerozohrá hod od brány do štyroch sekúnd od zaujatia pozície pre rozohratie:

Je nariadený nepriamy voľný kop v prospech súpera, ktorý sa zahrá z čiary ohraničujúcej pokutové územie z bodu, ktorý je najbližšie k miestu, na ktorom k priestupku došlo.

Kop z rohu

Kop z rohu (rohový kop) je spôsob nadviazania na hru. Priamo z rohového kopu môže byť dosiahnutý gól, avšak len do bránky súpera.

Rohový kop je nariadený keď:

Lopta prejde celým objemom bránkovou čiarou, buď po zemi alebo vo vzduchu na polovici brániaceho sa družstva, pričom sa jej naposledy dotkol hráč brániaceho sa družstva a nebol dosiahnutý gól v súlade s pravidlami.

Postup:

Lopta je umiestnená presne vo vnútri rohového štvrť kruh v najbližšom rohu. Hráči súperovho družstva sú pri zahratí rohového kopu vzdialení od lopty minimálne 5 metrov, až pokiaľ nie je lopta opäť v hre. Rohový kop zahráva hráč útočiaceho družstva. Lopta je v hre po tom, čo bolo do nej kopnuté, alebo sa jej jeden z útočiacich hráčov dotkol. Hráč, ktorý rohový kop zahráva sa lopty nesmie opakovane dotknúť, až dokiaľ sa jej nedotkne iný hráč.

Sankcie:

Nepriamy voľný kop je nariadený v prospech družstva súpera ak:

Hráč, ktorý rohový kop zahráva sa lopty opakovane dotkne pred tým, ako sa jej dotkol iný hráč. Nepriamy voľný kop sa zahrá z miesta, na ktorom k priestupku došlo. Rohový kop nie je zahraný do štyroch sekúnd od chvíle, ako sa hráč zahrávajúci rohový kop postaví k lopte. NVK sa zahrá z rohového štvrť kruhu. V prípade iných priestupkov sa rohový kop zopakuje.

Hrací systém

Základná časť

Počet hracích dní: 7
Počet zápasov: 28
Počet minút: 1 120


Štvrťfinále

Počet hracích dní: 1
Počet zápasov: 2
Počet minút: 80


Semifinále

Počet hracích dní: 1
Počet zápasov: 2
Počet minút: 80


Vyvrcholenie

Počet hracích dní: 1
Počet zápasov: 4
Počet minút: 160


Individuálne štatistiky

Ustanovenia a podmienky

Pokyny pre rozhodcov

Futbal je súťaživý šport a fyzicky kontakt medzi hráčmi je bežnou a prípustnou súčasťou hry. Avšak, hráči musia rešpektovať pravidlá hry a hrať v duchu fair play. Hrubé fauly a násilné správanie sú dva priestupky, ktoré predstavujú neprípustnú fyzickú agresivitu a musia byť potrestané vylúčením z hracej plochy, tak ako je to stanovené v pravidlách.


Hrubý faul:

Hráč sa dopustí hrubého faulu, ak použije neprimerane agresívnu silu alebo brutalitu voči súperovi v snahe vybojovať loptu. Každý hráč, ktorý v snahe vybojovať loptu napadne neprimerane súpera spredu, zboku alebo zozadu jednou alebo obidvoma nohami a s neprimerane agresívnou silou, čim vystaví súpera nebezpečenstvu zranenia alebo ohrozí jeho zdravie, sa v hre dopusti hrubého faulu.


Násilné správanie

Násilné správanie sa môže vyskytnúť na hracej ploche, ale i mimo nej bez ohľadu na to, či je lopta v hre alebo nie. Hráč sa previní násilným správaním, ak voči súperovi prejaví neprimerane agresívnu silu alebo brutalitu v súboji o loptu, ale aj bez lopty.

Hráč sa previní násilným správaním vtedy, keď použije neprimerane agresívnu silu alebo brutalitu proti spoluhráčovi alebo inej osobe.


K brankárom rozhodcom pripomíname, že:

Ak hráč braní brankárovi v rozohrávke (hode od brány), považuje sa to za priestupok. Hráč musí byť potrestaný za násilné správanie, ak zahráva alebo sa pokúša zahrať loptu nohou, keď brankár rozohráva alebo vyhadzuje loptu. Za priestupok sa považuje aj bránenie brankárovi v pohybe pri rohovom kope.


Krytie lopty:

Za priestupok sa nepovažuje, keď hráč v snahe udržať si loptu, ju zakryje telom, ak pri tom nerozpaží ruky. Avšak ak hráč chce zastaviť súpera tak, že pri tom nešportovým spôsobom použije ruky, nohy alebo telo, bude to potrestané priamym voľným kopom alebo pokutovým kopom, ak k priestupku došlo v pokutovom území.


Nožničky:

Nožničky sú povolené za predpokladu, že neohrozia súpera. Je na rozhodcovi posúdiť, či boli nožničky zahrané primeraným alebo neprimeraným spôsobom.


Úmyselné hranie rukou:

Rozhodcom pripomíname, že úmyselné hranie rukou je možné považovať za priestupok, za ktorý sa nariadi priamy voľný kop, alebo pokutový kop, ak k priestupku došlo v pokutovom území. Za normálnych okolností by však úmyselné hranie rukou nemalo byť potrestané žltou alebo červenou kartou.


Zabránenie vyloženej gólovej príležitosti:

Ak hráč úmyselne zabráni vyloženej gólovej príležitosti súpera použitím ruky, bude vylúčený z hry. Toto potrestanie nemá byť za úmyselné hranie rukou, ale za neprimerané a nešportové správanie, ktoré zabraní dosiahnuť gól z vyloženej šance.

Za niektorých okolnosti je úmyselné hranie rukou potrestané nielen priamym voľným kopom, ale aj žltou kartou hráčovi za neprimerané správanie, napríklad keď: sa dotkne alebo úmyselne udrie rukou do lopty s cieľom zabrániť súperovi v získaní lopty, alebo sa pokúsi dať gól tak, že sa úmyselné dotkne lopty alebo do nej udrie rukou.


Držanie súpera zozadu:

Hráč bude vylúčený z hry za zmarenie vyloženej gólovej príležitosti tým, že bude držať súpera zozadu.


Výhoda:

Ak už má družstvo na konte päť akumulovaných faulov a následne sa dopustí priestupku, ktorý sa trestá priamym voľným kopom alebo pokutovým kopom, okrem situácie, keď ide o vyloženú gólovú príležitosť, rozhodca musí potrestať družstvo za tento priestupok.

Ak je spáchaný priestupok, ktorý je možné potrestať nepriamym voľným kopom podľa pravidiel, rozhodcovia sa musia pokúsiť nechať pokračovať v hre ponechaním výhody, ak sú presvedčení, že hra bude plynule pokračovať ďalej a za predpokladu, že toto nebude viesť k žiadnej odplate alebo to nebude mať škodlivý účinok na družstvo, proti ktorému bol priestupok spáchaný.


Voľné kopy:

Rozhodcom pripomíname, že hráč musí byť napomenutý žltou kartou, ak nedodržuje predpísanú vzdialenosť pri rozohrávke.


Pokutový kop:

Za porušenie pravidiel hry sa považuje, ak hráči nedodržia 5 metrovú vzdialenosť od miesta, z ktorého sa pokutový kop zahráva. Brankár sa previní voči pravidlám hry, ak sa pohne z bránkovej čiary skôr, ako zahrávajúci hráč kopne do lopty. Ak hráči toto pravidlo porušia, rozhodcovia musia vykonať príslušné opatrenia.

Kop z druhej značky pokutového kopu a priamy voľný kop bez múru: za porušenie pravidiel hry sa považuje, ak hráči nedodržia 5 metrovú vzdialenosť od miesta, z ktorého sa pokutový kop zahráva. Brankár sa previní voči pravidlám hry, ak sa pohne z bránkovej čiary skôr, ako zahrávajúci hráč kopne do lopty. Všetci ostatní hráči, okrem hráča, ktorý kop zahráva, musia stať za pomyselnou čiarou prechádzajúcou miestom, na ktorom je postavená lopta rovnobežnou s bránkovou čiarou, von z pokutového územia a najmenej 5 metrov od lopty, až kým lopta nebola zahraná.


Hráčske porušenia:

Hráči, ktorí opakovane a neustále porušujú pravidlá, musia byť napomenutí žltou kartou. Každý hráč, ktorý sa previní neslušným verbálnym útokom na adresu rozhodcov, musí byť potrestaný žltou kartou. Každý hráč, ktorý napadne rozhodcu alebo iného oficiálneho predstaviteľa, alebo použije obscénne gestá, či slová, musí byť potrestaný červenou kartou!


Simulácia:

Každý hráč, ktorý sa snaží oklamať rozhodcu a predstiera zranenie alebo to, že bol na neho spáchaný faul, musí byť potrestaný za nešportové správanie.


Oslava gólu:

Hoci hráči môžu prejaviť svoju radosť z dosiahnutého gólu, ich oslavovanie gólu nesmie byť prehnané. Obežník FIFA č. 579 uvádza, že je povolené oslavovať gól v rozumnej miere. Avšak ak ma nadmerné a hromadné oslavovanie gólu za následok zdržovanie hry, je potrebné tomu zamedziť. V takýchto prípadoch by mali rozhodcovia zasiahnuť. Hráči by mali byť potrestaní žltou kartou, ak sa podľa názoru rozhodcov dopustili nasledovného: robia provokačné, výsmešné alebo vášnivé gestá, opustia hraciu plochu a vstúpia medzi divákov za účelom oslavy gólu, vyzlečú si dres alebo si s nim prikryjú hlavu. Pri oslavovaní gólu musia rozhodcovia konať preventívne a použiť zdravý rozum.


Bezpečnosť:

Hráč nesmie používať výstroj alebo si obliecť nič, čo by ohrozilo jeho bezpečnosť alebo bezpečnosť ostatných hráčov (vrátané akéhokoľvek druhu klenotov). Aby sa vyhlo problémom na poslednú chvíľu, hráči obidvoch tímov musia byť o zákaze týchto predmetov informovaní vopred.


Postup pri zranení hráčov:

V prípade, že sa hráč zraní, musí rozhodca vziať na vedomie tieto inštrukcie: umožniť pokračovať v hre až do momentu prerušenia, ak podľa názoru rozhodcu nejde o vážne zranenie, zastaviť hru okamžite, ak sa rozhodca domnieva, že zranenie je vážne.